عملیات آسفالت سطح وسیعی از معابر شهرستان زابل بشرح ذیل انجام گردید

معابر اصلی اسلام آباد وحسین آباد- بلوار سام شرقی-بلوار ارتش-=بلوار بسیج -کوچه مسجدمهدیه -بلوار آیت الله بختیاری

لکه گیری آسفالت مسیرهای :خیابان شهید رجائی و خیابان حافظ شمالی..