به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرزابل جهت رفاه حال شهروندان محترم ،تخفیف عوارض شهرداری زابل ،بشرح ذیل آغاز گردید

- صدورپروانه
- تعمیرات
-ابقای اعیانی
-آگهی وتبلیغات تجاری
-جریمه تاخیرعوارض نوسازی

-ماه اول ۵۰درصد از ۹۹/۹/۲۲ لغایت ۹۹/۱۰/۲۱
-ماه دوم ۴۰درصد از۹۹/۱۰/۲۲لغایت۹۹/۱۱/۲۱
-ماه سوم ۳۰درصد از۹۹/۱۱/۲۲لغایت۹۹/۱۲/۲۱