با توجه به آبگرفتگی معابر در هنگام بارندگی در سه نقطه بحرانی  ؛ پروژه جمع آوری آبهای سطحی شهرزابل

در سه ایستگاه ( بلوار کارگر- میدان شهید سلیمانی(بسیج) و خیابان حافظ شمالی) توسط شهرداری زابل اجرا گردید..

اجرای این پروژه باعث گردید که در هنگام بارندگی شاهد آبگرفتگی نقاط بحرانی سطح شهرزابل ؛نباشیم ..