با توجه به آبگرفتگی معابر در هنگام بارندگی در سه نقطه بحرانی  ؛ پروژه جمع آوری آبهای سطحی شهرزابل

در سه ایستگاه ( بلوار کارگر- میدان شهید سلیمانی(بسیج) و خیابان حافظ شمالی) توسط شهرداری زابل اجرا گردید..

اجرای این پروژه باعث گردید که در هنگام بارندگی شاهد آبگرفتگی نقاط بحرانی سطح شهرزابل ؛نباشیم ..

 

در ادامه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی ، لوله  اصلی انتقال آبهای سطحی خیابان هامون در مسیر تقاطع خیابان هامون و خیابان حافظ توسط خدمات شهری شهرداری ناحیه یک نصب گردید.