با پیگیربهای نماینده جوان ومردمی سیستان مبلغ شصت و دو میلیاردریال جهت تقویت ناوگان موتوری و خرید ماشین آلات حمل زباله به شهرداری زابل

اختصاص یافت که مبلغ سی ویک میلیارد ریال به حساب شهرداری زابل  واریز و الباقی هم بزودی واریز میگردد..
-براساس آیه شریفه ی« من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق » اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار زابل باصدور پیامی ،از پیگیری و اقدام مؤثر جناب آقای دکتر محمد سرگزی نماینده محترم مردم شریف سیستان، تقدیر و تشکر نمودند.
متن پیام بشرح ذیل میباشد:
-دیده ی بیدار و امیدوار مردم سیستان به مسئولان متعهدی دوخته شده است که با شور و شعف و حس تعهد و مسئولیت ، ضمن انجام وظیفه ، در صدد تحقق  خواسته ها و رفع مشکلات مردمی، مجدانه تلاش می ورزند.
جناب آقای دکتر محمد سرگزی ،اهتمام مستمر و گام های استوار و مطمئن حضرت عالی در مسیر پیشبرد، پیشرفت و ارتقای اهداف و آمال عالی سیستان، بسی شایسته ی تقدیر و تشکر است.
جادارد از این شرافت و فضیلت آن نماینده تلاشگر درتخصیص اعتبار جهت رفع مشکل کمبود ماشین آلات حمل زباله شهرداری زابل تقدیر و تشکر نموده و از درگاه احدیت  برای جنابعالی ،تداوم توفیق ،موفقیت ،سلامت و سعادت ، مسئلت .می نمائیم ..تاباد چنین بادا..

                                                                                                               «گامهایتان مستدام باد»