شهرداری زابل درنظر دارد جهت بهینه سازی روند جمع آوری زباله سطح شهر زابل، چندین دستگاه خاور

،از طریق عقد قرارداد ،اجاره نماید.
متقاضیان می توانند جهت  اطلاعات بیشتر به دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری واقع در شهرداری مرکزی زابل مراجعه نمایند،