انتخابات شورای اسلامی کارگری شهرداری زابل جهت تعیین اعضای شورای کارگری برگزار گردید

این انتخابات که صبح مورخه ۴۰۰/۱/۲۸ با حضور نماینده اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان زابل ، مسئول اداره توسعه منابع انسانی شهرداری و باحضور کلیه کارگران شاغل در شهرداری زابل برگزارشد ،پس از رای گیری، اقای مجید قنبری ، خانم محبوبه آبشناس و اقای مهدی افسری به ترتیب بااکثریت آراء بعنوان اعضای اصلی شورای اسلامی کارگری شهرداری زابل ،انتخاب شدند.