سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان نقدا به پرسنل شهرداری زابل پرداخت گردید.

-خمری شهردار زابل دراینخصوص اظهارداشت :

-با عنایت به اینکه طی چندسال اخیر ،هرساله سبد کالای ماه مبارک رمضان به پرسنل شهرداری زابل با خرید اقلام ضروری ،اهداءمیگردید ،اما امسال بصورت نقدی به ازای هر نفر دومیلیون و پانصد هزار ریال به حساب کلیه پرسنل واریز گردید .