شهرداری زابل درراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان محترم  و جلوگیری از سدمعبر اطلاعیه هایی بشرح ذیل صادرنمود.