کلیات برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر توسط هیات نظارت بشرح جداول ذیل اعلام گردید..