خلاصه عملکرد اداره نظارت برساخت وسازهای شهرداری زابل در فروردین 1400 بشرح جدول ذیل میباشد