با عنایت به آسفالت خیابانها وبلوارهای اصلی شهر توسط شهرداری زابل مسیرهای ذیل هم لکه گیری و ترمیم آسفالت انجام گردیده است.

خیابان هیرمند شمالی/بلوار مدرس وبلوارامام رضا(ع)/ نوارحفاری خیابان شهدا/خیابان سام شرقی از طالقانی تا میدان سام نریمان./خیابان شهید قلنبر/خیابان ایرج افشار (جلب سیاحان)/خیابان بعثت /کوچه بعثت ششم/چهارراه زهک/ خیابان سام شرقی از خیابان  طالقانی تا تقاطع خیابان شهید قلنبر/ بلوار ایت الله بختیاری(ره)/ نوار حفاری خیابان شهید رجایی  8 و16