نظربه اهمیت عمران ودرراستای برنامه ریزیهای مناسب درحوزه عمران مهندس مهیارمیرسرپرست معاونت عمرانی وشهرسازی تعیین گردیددر زمینی به مساحت تقریبی۸۰۰۰ مترمربع واقع در خیابان فردوسی پارک بانوان احداث می گردددرراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان فرهنگمدارزابل،آقای عباس رنجبربه سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری منصوب گردید.تلویزیون شهری  واقع در خیابان فردوسی راه اندازی گردیدخانم بی بی کلان پردلی  طی ابلاغی به سمت سرپرست سازمان سیما ؛منظرو فضای سبز شهری شهرداری زابل منصوب گردیدبازدید امروز617
بازدید دیروز831
بازدید هفته4356
بازدید کل248259