صبح امروزشهرداری زابل  آئین درختکاری را با اهداء نهال به شهروندان و کاشت نهال در بلوار ارتش گرامی داشتصبح امروزاعضای شورای شهر؛شهردار؛دادستان ؛فرماندهی نیروی اننتظامی و مسئولین زابل روزدرختکاری را پاس داشتنددر مورخه 96/12/13 راس ساعت 23/30 شب رئیس شورای شهر و شهردارزابل از روند کاشت دیواره ی سبز بازدید نمودندشهرداری زابل درنظردارد بمنظور خدمات رسانی بهینه  به شهروندان محترم در زمینه تبلیغات  ازتلویزیونهای شهری استفاده نمایدسرپرست سازمان سیما؛منظر و فضای سبز شهرداری دراینخصوص اظهار میدارد:بازدید امروز37
بازدید دیروز869
بازدید هفته4399
بازدید کل287839