قابل توجه بازدیدکنندگان ارجمند: اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است...

 

مسئول باشگاه فرهنگی،ورزشی :

کارشناس ...............

سوابق خدمتی:

۱-

۲-

۳-

۴-

**شرح وظایف باشگاه فرهنگی،ورزشی شهرداری**