.

مهندس محمد پودینه- شهردار زابل

  سوابق خدمتی:

 محمد پودینه فرزند......