.

دکتر موسی خمری - سرپرست شهرداری زابل

  سوابق خدمتی:

 موسی خمری فرزند محمد متولد 1352 دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و دکترای بیوتکنولوژی (قبولی آزمون جامع )از دانشگاه زابل

گزیده ای از سوابق

 1-مدت 27سال انجام امور عمرانی

 2-مشاور عمرانی و ناظر فنی پروژهای عمرانی شهرستان زابل

 3- دارای 14 گواهینامه کشوری و 8 گواهینامه استانی، در مورد مدیریت شهری و شهرداری

 4- مدت 5 سال شهردار شهر علی اکبر

 5-کارشناس شهر سازی شهرداری زابل

 6-نماینده وزارت کشور در کمیسیون های ماده 100شهرداری شهرمحمد آباد و شهرداری شهر علی اکبر

 7- مشاور عمرانی فرمانداری شهرستان هامون

 8- عضویت در کار گروه های متعدد در حوزه شهرستان های زابل و هامون

  الف – عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان زابل

   ب- عضو کارگروه پروژه بین المللی منارید

   پ- عضو کارگروه کشاورزی شهرستان های زابل و هامون

   ت- عضو کارگروه اقتصادی مجمع عالی بسیج شهرستان های زابل و هامون

   ث- عضو هیئت مدیره آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل

 9-مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل

 10-رئیس اداره طرح حای عمرانی شهرداری زابل