اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است...

 

آقای ضیاءا...شرفی معاون شهرداری زابل

 

 

سوابق خدمتی :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-