راههای ارتباط با حراست شهرداری زابل :

 

-1-حفاظت گفتار هميشه ودر همه جا
2-هيچ گاه سعي نكنيد بيشتر از همه صحبت كنيد واطلاعات را بازگو نماييد
3-به هر گفتگوي به ظاهر صميمانه اي اعتماد نكنيد
4- دشمن به دنبال همان اخبار به ظاهر ساده ومعمولي است كه من وشما در گفتگو هاي دوستانه مطرح مي كنيم.
5-هوشياري شما خنثي كننده جاسوسي تلفني است
6-تماس گيرنده اي كه هويتش مجهول است هم ميتواند يك جاسوس باشد
7- هنگام مكالمه تلفني پس از احراز هويت طرف تماس فقط در چهار چوب اصول ومقررات حفاظتي صحبت نماييد
8-از حمل بي مورد اسناد به مكان هاي عمومي اكيداً پرهيز نماييد
9-از نوشتن مطالب طبقه بندي در دفتر يادداشت وتقويم روميزي اكيداً خودداري نماييد
10- اوراق وكاغذهايي كه دور انداخته مي شود را كاملاً منهدم نماييد
11-درب اتاق محل كار كه اسناد طبقه بندي در آن موجود است را در صورت عدم حضور حتي براي چند دقيقه هم باز نگذاريد
12-در پايان وقت اداري وترك محل كار از بستن كشوي ميز وپنجره اطمينان حاصل نماييد.
13-قبل از ترك اتاق ،لامپ روشنايي و يا هر وسيله برقي ديگر را خاموش نماييد
14-هنگام ترك محل كار پس از قفل نمودن درب اتاق براي اطمينان بيشتر مجدداً آن را بازبيني نماييد.

 

مقام معظم رهبری:

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج

داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 واحدهای تحت کنترل حراست:
 • حفاظت پرسنلي
 • حفاظت فيزيكي
 • حفاظت اسناد ومدارك واطلاعات
 • حراست It

    مقام معظم رهبری:

  بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

  فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 وظایف مهم و اهم اقدامات حراست:
 
 • بررسي واعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست ونگهداري از ساختمان ، تاسيسات و مدارك واسناد محرمانه .
 • اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها ومقامات ذيصلاح .
 • تهيه وارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به سازمانها ومقامات ذيصلاح .
 • حفظ ونگهداري كليه اوراق ،اسناد وپرونده هاي محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

اهم اقدامات از سال........

این قسمت در حال تکمیل شدن میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقام معظم رهبری:

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 
 


حراست در لغت به معناي پاسداري ومراقبت كردن است از جنبه اداري حراست به واحدي اطلاق ميگردد كه وظيفه حساس وخطير مراقبت از سلامت اجراي ريز ودرشت مجموعه را در مقابل انحرافاتي احتمالي وموجود برعهده دارد .

كاركنان دستگاه هاي اجرايي در زمره مهمترين سرمايه هاي اين دستگاه ها مي باشند ونقش موثري در ارئه خدمات ،تامين منافع عمومي وجلب رضايت مردم برعهده دارند .به همين دليل نظارت بر رفتار وعملكرد آنان ضروري است . قانونگذار جهت تضمين رفتار وعملكرد صحيح كاركنان مزبور ،رعايت نظم وانضباط اداري ورعايت قوانين ومقررات در دستگاه هاي اجرايي وحفظ حقوق مردم در اين دستگاه ها ، انجام وخودداري از انجام برخي اعمال را تخلف اداري محسوب وبراي آن مجازات تعيين نموده است .

شناخت مصاديق تخلفات ومجازات هاي اداري ،مراجع رسيدگي كننده به تخلفات اداري وتشريفات رسيدگي به آنها براي عموم كاركنان دولت ضروري است . در اين ميان آگاهي كاركنان واحدهاي نظارتي نظير حراست از موارد مزبور از ضرورت بيشتري برخوردار است .چون پيشگيري از وقوع اين تخلفات وپيگيري رسيدگي به آنها در صورت وقوع از وظايف اين كاركنان است و اين امر مستلزم آگاهي اين كاركنان از تخلفات اداري و فرآيند رسيدگي به آنها است .

 مقام معظم رهبری:

 

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج

داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 بازدید امروز270
بازدید دیروز390
بازدید هفته1007
بازدید کل166118