تاریخ تاسیس شهرداری زابل سال ۱۳۰۴ میباشد .

اسامی شهرداران زابل :

ردیف

اسامی شهرداران

تاریخ شروع به کار

     مدت فعالیت

1-

آقای محمد شاهرخ

58/4/12

هفده ماه

2-

آقای شیرمحمددرخشانی

59/9/24

سی وهشت ماه

3-

آقای علی جعفری

62/7/7

بیست وپنچ ماه

4-

آقای علی پیشادست

64/4/6

بیست وپنج ماه

5-

آقای روح ا....خان احمدلو

66/7/1

پنچاه وسه ماه

6-

آقای مجید حاج غلام سریزدی

70/2/29

هیجده ماه

7-

آقای محمد خیرخواه

71/8/23

سی ونه ماه

8-

آقای احمد علی افشاری مقدم

74/11/21

شصت وهشت ماه

9-

آقای سیدمحبوب احمدی

79/3/1

نه ماه

10-

آقای رسول گرگیچ

79/12/27

هفتادو شش ماه

11-

آقای خسروسروانی

86/4/7

شانزده ماه

12-

آقای احمد دهمرده

88/8/26

چهل وهشت ماه

13-

آقای غلامعلی خمر

92/8/21

دوازده ماه

14-

آقای حمیدرضا نوری

93/8/23

سی و چهار ماه

15

آقای مهیار میر

96/6/1

یکماه و22روز

16

آقای حمیدرضا نوری

96/7/23

97/6/5

17

آقای موسی خمری 

97/6/6

1/4/1400

18

آقای محمدپودینه

9/6/1400

ادامه دارد