حراست در لغت به معناي پاسداري ومراقبت كردن است از جنبه اداري حراست به واحدي اطلاق ميگردد كه وظيفه حساس وخطير مراقبت از سلامت اجراي ريز ودرشت مجموعه را در مقابل انحرافاتي احتمالي وموجود برعهده دارد .

كاركنان دستگاه هاي اجرايي در زمره مهمترين سرمايه هاي اين دستگاه ها مي باشند ونقش موثري در ارئه خدمات ،تامين منافع عمومي وجلب رضايت مردم برعهده دارند .به همين دليل نظارت بر رفتار وعملكرد آنان ضروري است . قانونگذار جهت تضمين رفتار وعملكرد صحيح كاركنان مزبور ،رعايت نظم وانضباط اداري ورعايت قوانين ومقررات در دستگاه هاي اجرايي وحفظ حقوق مردم در اين دستگاه ها ، انجام وخودداري از انجام برخي اعمال را تخلف اداري محسوب وبراي آن مجازات تعيين نموده است .

شناخت مصاديق تخلفات ومجازات هاي اداري ،مراجع رسيدگي كننده به تخلفات اداري وتشريفات رسيدگي به آنها براي عموم كاركنان دولت ضروري است . در اين ميان آگاهي كاركنان واحدهاي نظارتي نظير حراست از موارد مزبور از ضرورت بيشتري برخوردار است .چون پيشگيري از وقوع اين تخلفات وپيگيري رسيدگي به آنها در صورت وقوع از وظايف اين كاركنان است و اين امر مستلزم آگاهي اين كاركنان از تخلفات اداري و فرآيند رسيدگي به آنها است .

 مقام معظم رهبری:

 

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج

داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .