واحدهای تحت کنترل حراست:
  • حفاظت پرسنلي
  • حفاظت فيزيكي
  • حفاظت اسناد ومدارك واطلاعات
  • حراست It

      مقام معظم رهبری:

    بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

    فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .