وظایف مهم و اهم اقدامات حراست:
 
  • بررسي واعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست ونگهداري از ساختمان ، تاسيسات و مدارك واسناد محرمانه .
  • اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها ومقامات ذيصلاح .
  • تهيه وارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به سازمانها ومقامات ذيصلاح .
  • حفظ ونگهداري كليه اوراق ،اسناد وپرونده هاي محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

اهم اقدامات از سال........

این قسمت در حال تکمیل شدن میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقام معظم رهبری:

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .