(فهرست داروخانه های شبانه روزی زابل)

 

 لیست داروخانه‌ های شبانه روزی شهرستان زابل

نام داروخانه‌

تلفن

آدرس

مرکزبهداشت زابل

زابل

داروخانه شبانه روزی دکتر شجاع (مهر)زابل

۲۲۲۰۲۰۸

زابل-تقاطع خیابان باقری ومطهری

داروخانه شبانه روزی دکترشفیعی(آریا) زابل

۲۲۲۱۷۵۲

زابل-خ بعثت-کوچه هاشمی

داروخانه ندا اروجی (پاستور)

۲۲۲۴۵۱۵

زابل-خ بعثت

داروخانه بیمارستان امیر المومنین (ع)

۲۲۲۳۳۱۷

زابل –داخل بیمارستان