××این صفحه درحال تکمیل شدن است××

 

(فهرست دفاتر تاکسی های بین شهری زابل)

 

1-دفتر تاکسی بین شهری رخش مسیر زابل -زاهدان وبالعکس /زابل -نهبندان و بالعکس

آدرس: میدان کارگر - تلفن .................

 

2- دفتر تاکسی بین شهری نیمروز مسیر زابل -زاهدان وبالعکس  / زابل -نهبندان و بالعکس

آدرس: میدان کارگر- تلفن ..................