شهرداری زابل درنظردارد از پیشهادات ،راهکارها و انتقادات شهروندان  محترم در خصوص هرچه بهینه تر شدن فضای شهری ،شهرزابل،استفاده نماید

به سازنده ترین راهکارها، جوایزی اهدا۶ خواهد شد .

برای ثبت پیشنهادات ،راهکارها و انتقادات خود ،لطفا به سایت شهرداری زابل به آدرس www.zabol.ir سامانه پیشنهادات ،راهکارها و انتقادات مردمی ،مراجعه و ثبت نمایند.