××این صفحه درحال تکمیل شدن است××

 

فهرست مراکز درمانی و بیمارستانهای زابل:

1-بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در میدان جهاد -تلفن ......

2- بیمارستان انقلاب واقع در خیابان شهیدباقری تلفن.........

3-بیمارستان امیرالمومنین (ع) واقع در بزرگراه شهید نوری -تلفن

4- درمانگاه سلامت واقع در خیابان شهید باقری -تلفن .....................

5- درمانگاه سیدالشهدا (ع) واقع در خیابان شهید رجایی -تلفن .....................

6- درمانگاه دارالشفاء واقع در خیابان بعثت -تلفن ..............................