(فهرست هتل و مهمانذیرهای شهرزابل)

 

1-هتل آرام زابل : ابتدای ورودی شهرزابل -میدان یعقوب لیث - تلفن: ............

2-هتل نیمروز زابل : بلوار ارتش -جاده فرودگاه -تلفن: ...........................