اهدای جام انیمیشن سیستان از طرف شهرداری زابل به وزیر راه و شهرسازی -معاون وزیر و رئیس بازآفرینی کشور

 

 

شرکت شهرداری زابل در اولین نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری کشوردر تهران

 

(خبرنامه شماره۱)          

                                                              (خبرنامه شماره۲)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(خبرنامه شماره ۳)

(خبرنامه شماره۴)