جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی پایدارشهری زابل به ریاست مهندس ارجمندی معاونت استاندار وسرپرست فرماندار ی ویژه زابل و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر ،شهردار و دبیر ستاد و نمایندگان کلیه ادارات عضو ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری زابل ،برگزارگردید ..۹۹/۱۲/۹

-دراین جلسه مصوبات کمیسیونهای ستاد بازآفرینی و عملکرد ادارات عضو ستاد ،مورد بررسی قرار گرفت .همچنین مهندس ارجمندی معاونت استاندار ،سرپرست فرمانداری و رئیس ستاد بازآفرینی پایدار شهری زابل از کلیه ادارات عضو ستاد ،خواستار ارائه پروژه های پیشنهادی مورنیاز محلات هدف ،گردید  

 

اهدای جام انیمیشن سیستان از طرف شهرداری زابل به وزیر راه و شهرسازی -معاون وزیر و رئیس بازآفرینی کشور

 

 

شرکت شهرداری زابل در اولین نمایشگاه بین المللی مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری کشوردر تهران

 

(خبرنامه شماره۱)          

                                                              (خبرنامه شماره۲)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(خبرنامه شماره ۳)

(خبرنامه شماره۴)