با عنایت به در دست اقدام بودن آسفالت معابر سطح شهرزابل ؛شهردارزابل بهمراه رئیس رادیو شهری ...

از چگونگی روند آسفالت معابر 14 متری پشت باسکوه و کوچه های فرعی خیابان رسالت بازدید نمودند.

شهردارزابل دراینخصوص اظهار میدارد: با عنایت به اینکه براساس اولویت بندی ؛معابر وخیابانهای شهر در دستور کار آسفالت قراردارد ؛امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری شهروندان صبور و فرهنگمدار زابل ؛معابر را براساس پرداخت عوارض شهروندان هر کوچه و خیابان ؛آسفالت نمائیم.