با توجه به اینکه حسب مصوبه ستاد مبارزه با کرونا پارکهای شهرستان زابل بسته و استفاده عموم شهروندان از محوطه و فضای پارکها امکان پذیر نبود.

لذا پس از دوماه بسته بودن پارکها اخیرا حسب مصوبه  ستاد مبارزه با کرونا پارکها بازگشایی گردید 

از شهروندان محترم تقاضا میگردد ؛از تجمع واتراق نمودن در محوطه داخل پارکها ،جدا خودداری نمایند