پیرو اطلاعیه صادره درخصوص حصارکشی اطراف زمینهای مخروبه درسطح شهر؛ شهرداری اقدام به صدور اخطاریه های کتبی نموده است

دراین اخطاریه ها به مالکین زمینهای مخروبه مهلت داده شده دراسرع وقت نسبت به حصارکشی املاک مخروبه اقدام نمایند.

نمونه اخطارهای کتبی :