با عنایت  به نوسازی پارک ملت ؛سازمان سیما؛منظر وفضای سبزشهرداری اطلاعیه ای صادر نمود

بسمه تعالی درخصوص قطع بعضی از درختان پارک ملت اعلام میدارد: با توجه به اینکه درختان مثمر نظیر درخت خرما گونه های مناسب  برای فضاهای سبز شهری نیستند و میبایست حذف گردند که جایگزین هردرخت فرسوده یک درخت دیگر کاشته میشود و از آنجائیکه در داخل پارک ملت  نخل ها و درختان اکالیتوس خشک و فرسوده که میتواند خطرزا هم باشد فضای پارک را اشغال کرده و علفهای هرزی که کل سطوح مابین درختان را در برگرفته و چشم اندازی نازیبا را بوجودآورده است  را از ریشه در آورده تاجایگزینشان نهالها و درختان تازه نماییم که تحولی در بهسازی فضای سبز ایجاد شود کمااینکه دراین راستا درخواستهای زیادی از سوی شهروندان محترم مبنی بر اصلاح گونه های موجود و حذف درختانی نظیر اکالیپتوس،خرزهره ونخل جهت ایجاد تغییر در فضای سبز ،دریافت گردیده است.علی ایحال هدف ما ایجاد تحولی در سیما،منظر و فضای سبزشهری شهر زابل میباشد .
از شهروندان محترم استدعامندیم در این راستا با ما همکاری نمایند.

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری زابل