مدیران و پرسنل شهرداری زابل درمراسم گرامیداشت 19بهمن 1330 قیام مردم سیستان شرکت کردند