شهرداری زابل براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهرزابل عوارضات بشرح ذیل را بمدت سه ماه تحفیف می دهد

بسمه تعالی

 تخفیف عوارضات شهرداری برای عموم شهروندان شهرزابل

 براساس بند۱صورتجلسه شماره ۴۲مورخه ۹۶/۱۰/۲۷ شورای محترم اسلامی شهرزابل تخفیف عوارضات و بهاء خدمات بمدت ۳ماه بمناسب ایام الله دهه مبارک فجر برای ماه اول ۴۰ درصد وماه دوم وسوم ۳۰ درصداز محل ماده ۱۶ و۱۷ با رعایت تبصره ذیل اقدام گردد.

 تبصره: موارد قابل تخفیف بشرح ذیل میباشدواز تاریخ۹۶/۱۱/۲۳قابل اجراست .

۱-پروانه تجاری –مسکونی ۲- انباری ۳-نیم طبقه ۴-پذیره ۵-حذف پارکینگ ۶- افراز و تفکیک (بجز ماده 101)۷-تفکیک اعیانی۸-حدنصاب ۹-کسب و پیشه ۱۰-محوطه های روباز ۱۱- دیوارکشی۱۲-تعمیرات تجاری ومسکونی ۱۳-بالکن ۱۴-تغییر کاربری ۱۵-آگهی تجاری.

 

 روابط عمومی شورای اسلامی شهر زابل - شهرداری زابل