صبح امروز اولین جلسه سازمان مدیریت پسماند شهرداری زابل در محل دفتر شهردارزابل باحضور اعضای شورای سازمان برگزارگردید

این جلسه به ریاست مهندس نوری شهردارزابل و با حضور اعضای شورای سازمان برگزارو هدف از تشکیل جلسه ؛ هم اندیشی  درراستای آغاز بکارسازمان مذکور ؛بوده است