در مورخه 97/2/11 مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرستان زابل برگزار شد

دراین مراسم که در محل اداره تعاون ؛ کار ورفاه اجتماعی برگزار گردید مهندس نوری شهردارزابل بهمراه دیگر مسئولین ادارات زابل حضورداشته و از کارگران نمونه معرفی شده ازسوی ادارات به اداره تعاون ؛ کار ورفاه اجتماعی ؛توسط مسئولین محترم تجلیل بعمل آمد