شهردار زابل دراینخصوص اظهار میدارد : با عنایت به اینکه کلیه پرسنل شهرداری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ودرمانی میباشند

لذا پرداخت هزینه های درمان برای عزیزان زحمتکش شهرداری مشکل بود که دراین راستا پس از پیگیریهای انجام شده و اخذ موافقت شورای محترم اسلامی شهر نسبت به این مهم اقدام و سعی نمودیم به جهت رفاه حال پرسنل ارجمند شهرداری ؛ فرد اصلی بیمه شده بصورت رایگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته و هزینه بیمه مذکور را شهرداری پرداخت نماید