در پی مکاتبات مکرر جهت تامین قیر درخواستی برای آسفالت خیابانهای سطح شهر زابل

اخیرا شورای شهر وشهرداری از دکتراحمدعلی کیخا درخواست  پیگیری جهت تامین قیرازوزارت کشورنمودند که متعاقب  آن دستورمساعدت واقدام از معاونت امورعمرانی وزارت کشور توسط دکترکیخا اخذ گردید.