بمنظور جلوگیری از قلع وقمع نهال ؛ گلها و درختان کاشته شده در بلوارها و میادین سطح شهر ؛ اطلاعیه ذیل صادرگردید

هوالقادر قابل توجه شهروندان محترم با توجه به اینکه بارها توسط برخی افراد نهال ،درخت و گلهای کاشته شده در بلوارها و میادین قلع و قمع و اخیرا درختهای کاشته شده درخیابان فردوسی  ازریشه کنده و به سرقت رفته است لذا به منظور جلوگیری از این عمل ناپسند ، شهرداری زابل در نظر دارد به شهروندانی که نیاز به نهال برای کاشت در باغچه جلو منزل یا مغازه خودرادارند تا پایان وقت اداری 97/2/21 نهال رایگان تحویل دهد .
علی ایحال شهروندان محترمی که نهال نیاز دارند به سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری واقع دربلوارکارگر مراجعه نمایند.