این جلسه  با حضور مسئولین ذیربط در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری زابل برگزار گردید

✅جلسه  ساماندهی نخاله  های ساختمانی رها شده در اراضی بلاصاحب در سطح شهر و محدوده اطراف شهر

-این جلسه با حضور آقای گلزارسرگلزایی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی -سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری-سرپرست اداره طرحهای عمرانی  شهرداری -سرپرست سازمان پسماندشهرداری و رئیس اتحادیه کمپرسی داران در محل دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری زابل برگزار گردید.
✅دراین حلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مسئولین فوق الذکر از مکان پیشنهادی جدید دپو نخاله ها،بازدید و هماهنگی جهت انتقال نخاله های ساختمانی به مکان فوق الذکر  با همکاری کمپرسی داران محترم بعمل آید ،ضمن اینکه اتحادیه کمپرسی داران به کلیه مالکین وسایط نقلیه سنگین انتقال نخاله اعلام تااز هرگونه تخلیه نخاله درزمینهای بایر و معابر حاشیه شهر خودداری ودرمکان تعیین شده اقدام که درصورت مشاهده ،برخورد قانونی با متخلفین دستگاههای مذکورصورت پذیرد.

درادامه  مقررگردید به شرکتهایی که  بهر دلیل نسبت به تخریب سطوح و انباشت نخاله اقدام مینمایند تذکر کتبی و پیگیری جهت جمع اوری نخاله ها داده شود .