عملکرد مقایسه ای اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهری شهرداری در اردیبهشت ماه سالهای 1391-1397 بشرح ذیل میباشد