درراستای روندبهسازی پارک ملت وتغییرات ایجادشده درچشم اندازسیمای بزرگترین پارک شهرزابل آبشار«بام آفتاب»درحال ساخت میباشد

ماکت آبشار بام آفتاب