مهندس نوری شهردارزابل  همراه با مدیران ؛پرسنل وسازمانهای وابسته به شهرداری زابل درراهپیمایی روزجهانی قدس شرکت نمودند

دراین مراسم تظاهر کنندگان با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل ؛ خشم وانزجار خودرا نسبت به مستکبرین جهانی به منصه ظهور رساندند

گزارش تصویری: