ازصبح  سه شنبه 97/3/22 نیروهای شهرداری زابل جهت آماده سازی محل برگزاری نماز عیدسعید فطر درمحل عیدگاه ؛ آغازبکارکردند

این محل در خیابان امام خمینی شمالی  (امام خمینی 82) محوطه ای جهت برگزاری نماز عید سعید فطر برای 1500 نفر اماده سازی میگردد ؛ همچنین پاکسازی ؛ آماده سازی محل محراب  نماز جماعت و جایگاهی برای سرویسهای بهداشتی سیار درآن مکان ؛توسط شهرداری زابل در دستورکارقراردارد

.