درراستای فرهنگ سازی جهت جلوگیری از پخش زباله ها و تنظیف محیط شهری برشور «زباله نریزیم» چاپ گردید

این بروشور  حسب مصوبه شماره 44 مورخ 96/11/3 شورای اسلامی شهرزابل درراستای فرهنگ سازی  و  توزیع در میان شهروندان و ادارات سطح شهرزابل در تیراژ2000نسخه چاپ گردیده است..