شهردار ؛معاونین ومسئولین واحدهای شهرداری زابل در کلاسهای آموزش سیستم اتوماسیون اداری شرکت نمودند

کلاسهای آموزش سیستم اتوماسیون اداری شهرداری زابل در تاریخهای 97/4/12 و 97/4/13در محل سالن جلسات مهمانسرای شهرداری ،آغاز گردید .

شهردارزابل دراینخصوص اظهار داشتند:

با عنایت به اینکه یکی از برنامه هایی که دردستور کار اینجانب قرارداشته راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری شهرداری زابل  بوده است که دراین راستا تاکنون توانسته ایم مراحل مختلف کابل کشی ،خرید نرم افزارو سیستمها،قرارداد با شرکت مربوطه جهت آموزش و نصب نرم افزارهای مختلف  را انجام و مرحله به مرحله  اطلاعات سیکل انجام امورات  اداری ،مالی را توسط کاربران وارد سیستمها نموده که لزوم راه اندازی هرچه سریعتر این سیستم بر مسئدولین مربوطه تااکید گردیده است