درحاشیه سفروزیرکشور به سیستان ،جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات شهرداریهای منطقه سیستان برگزارشد

در حاشیه سفر وزیر محترم کشور به سیستان ،جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات شهرداریهای منطقه سیستان و سازمان پسماند شهرداریهای منطقه سیستان باحضورمعاون وزیرکشور ورئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، معاونت امور عمرانی استانداری ،مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای استانداری ،رئیس شورای شهرزابل،شهردارزابل ،شهرداران حوزه سیستان و دیگر مسئولین در ساعت ۱۷مورخ ۹۷/۴/۱۷ در دفتر شهردارزابل برگزار گردید.

در این جلسه پس ازارائه برنامه ها و نقطه نظرات  شهرداران حوزه سیستان ، جناب آقای خندان دل معاون محترم وزیرکشور ورئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها قول مساعد جهت افزایش اعتبارات شهرداریهای منطقه سیستان را دادند.