اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری زابل گزازش عملکرد مقایسه ای بشرح ذیل اعلام میدارد:

                          مسعود عرب

                                  رئیس اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری زابل