جلسه شورای ترافیک شهرستان زابل در محل فرمانداری ویژه زابل برگزار گردید

این جلسه که به ریاست مهندس ناظری فرماندار محترم زابل  برگزار شد، مهندس نوری شهردار، معاونت خدمات شهری شهرداری،سرپرست سازمان حمل ونقل،بار ومسافرشهرداری زابل  و دیگر مسئولین ادارات عضو شورای ترافیک حضور داشتند،دراین جلسه، مصوبات جلسات گذشته ی شورای ترافیک ، مورد بررسی قرار گرفت .

-دراین جلسه شهردارزابل در خصوص ساماندهی مسافربرهای شخصی و تاکسی های درون شهری نقطه نظراتی  بیان و خواستار تعیین جایگاهی جهت ساماندهی مسافربرها و مشخص نمودن مسیرهای ترددآنان  ،بدلیل حل مشکل ترافیک در برخی از خیابانهای اصلی شهر ،شدند.