نماینده وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی طبق آگهی زیل از کارکنان و کارگران شهرداری دعوت بعمل می آورد